นโยบายการรับประกันสินค้าจาก”GLE transport”

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า สินค้าของท่านจะถูกเราดูแลอย่างดี

การรับประกันสินค้าและบริการ มีดังนี้

  • มีการรับประกันสินค้าเมื่อสิ่งของเสียหายจริง
  • มีการรับประกันการบริการหากท่านไม่พึงพอใจในการใช้บริการ
  • ถึงแม้การบริการของเราจะมีความปลอดภัยและการป้องกันเป็นอย่างดีแต่เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของของท่านทางเราจะมีการรับประกันสิ่งของเพื่อให้ท่านอุ่นใจในการใช้บริการของเรา
  • มีงบประมาณในการประกันสินค้าในการชดใช้ค่าเสียหายด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 300,000 บาท 

วงเงินการคุ้มครองสินค้าของ GLE transport

ตามประเภทรถขนส่งสินค้า

ประเภทรถ 4 ล้อ

ประเภทรถ 6 ล้อ

ประเภทรถ 10 ล้อ

เงื่อนไขการคุ้มครอง

รายละเอียดและคำอธิบายการคุ้มครองสินค้า

สินค้าทั่วไป

A. สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด
B. สินค้าที่ไม่มีใบอนุญาติขนส่ง

A. การลักทรัพย์ ยกเว้นการลักทรัพย์การลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ขนส่ง วงเงินจำกัด ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง
B. ความสูญเสีย หรือเสียหายจากการเปียกน้ำ หรือเสียหายจากการเปียกน้ำที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ขนส่ง วงเงินจำกัด ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง
C. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นและมีเหตุผลภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่าเสียเวลา, ค่าล่วงเวลา, ฯลฯ ที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ขนส่ง วงเงินจำกัด ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง

A. ผู้เครมประกันภัยต้องส่งมอบซากหรือสินค้าที่เสียหายให้แก่บริษัทประกัน มิเช่นนั้นบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์โดย หักค่าซากที่ประเมินโดยผู้ประเมินวินาศภัย

B. บริษัทประกันจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือตามราคาของสินค้า (Invoice) ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าของจำนวนเงินจำกัด ความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติต่อครั้ง

C. กรณีผู้เอาประกันมีใบเสนอราคาของสินค้า (Invoice) ผู้เอาประกันภัยต้องสำแดงใบเสนอราคาของสินค้า ของเจ้าของสินค้าเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

D. กรณีผู้เอาประกันไม่มีใบเสนอราคาของสินค้า (Invoice) บริษัทประกัน จะพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายโดยใช้ราคาตลาดของสินค้าประเภทนั้นๆ ณ เวลาที่เกิดเหตุ

E. ผู้เอาประกันต้องส่งมอบเอกสารตามที่บริษัทประกันเรียกร้อง ภายใน 7 วันนับจากวันที่ยานพาหนะที่ขนส่งเกิดอุบัติเหตุ

A. เงื่อนไขว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย

B. เงื่อนไขว่าด้วยข้อยกเว้นการจดจำวันที่ทางอิเล็กทรอนิกส์

C. เงื่อนไขว่าด้วยข้อกำหนดสถาบันสำหรับยกเว้นความคุ้มครองภัยจากสารเคมี สารทางชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการโจมตีทางคอมพิวเตอร์

D. เงื่อนไขว่าด้วยข้อกำหนดสำหรับยกเว้นความคุ้มครองภัยจากการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี สารเคมี สารทางชีวภาพ และอาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า